PREŞEDINTELE CONSILIULUI:      ZAMFIR Marinela Violeta - director

                                    MEMBRI:      TEODORESCU Iulian Marius  - director adjunct

                                                          BERINDEIE Diana Maria  - director adjunct

                                                          BUDIŞAN Mirela Lucia – reprezentantul Consiliului Profesoral

                                                          TOMOIAGĂ Mirela Adelina - reprezentantul Consiliului Profesoral

                                                          MICU Aduna Cosmina - reprezentanta Consiliului Profesoral

                                                          POPOVICI Paul - reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

                                                          NICULESCU Cristina- reprezentantă a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

                                                          CÎRSTEA Ştefan - reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

                                                          BERINŢAN Dănuţ Ioan -reprezentant al Consiliului Local

                                                          MERA Mircea -  reprezentant al Consiliului Local

                                                          POPA  Loredana- reprezentantă a Consiliului Local

                                                          MĂDĂRAŞ Ştefania  -  reprezentanta  Primarului

                                                          MARTIN Fabian-Ionuț - reprezentanta Consiliului Elevilor

                                                          CICIOS DAN - lider sindical- cu statut de observator

Coordonator:   ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:            BERINDEIE DIANA MARIA

                          TEODORESCU IULIAN MARIUS

                          HAITONIC IOANA

                          IANCU SIMONA

                          TÂMBUC NICOLETA MARIA

                          HOSSU OFELIA ANGELA

                          COȚOP CARMEN

                          NICA HENOREL

                          CURTICIU ADRIAN VASILE

                          OPREA IOANA

                          MICU ADINA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. asigură consultarea si consilierea cadrelor didactice în domeniul curricular;
 3. asigură coerența dintre curriculumul național și necesitățile locale;
 4. monitorizează respectarea planurilor-cadru și a programelor școlare;
 5. stabilesc grupele de elevi pe baza opţiunilor elevilor şi acordul părinţilor;
 6. monitorizează funcţionarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extra-curriculare;
 7. asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu, a tezelor şi testelor unice, a tezelor şi a examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivit regulamentelor şi metodologiilor elaborate de M.E.N.;
 8. asigură aplicarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte evaluarea iniţială, de progres şi sumativă;
 9. colaborează cu instituţiile de profil din comunitate;
 10. coordonează activitatea de elaborare a ofertei curriculare a şcolii şi cea de ofertare a opţionalelor;
 11. realizează studii de impact şi eficienţă şi propune măsuri de ameliorare sau reglare a ofertei;
 12. realizează analiza de nevoi educative;
 13. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 14. asigură coordonarea dintre diferitele discipline și rezolvă tensiunile din domeniul curricular dintre profesori în interesul elevului și al școlii.

Preşedinte:  TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct

Secretar:      SUCIU ANETA IOANA–  secretar şef

Membri:       BUDIŞAN MIRELA LUCIA– reprezentantul cadrelor didactice

                     GABOR MONICA– contabil şef

                     BRUCHENTAL CRINA – administrator de patrimoniu

                     NĂSĂUDEAN NICOLETA – bibliotecar

                     POPOVICI PAUL – preşedintele Asociaţiei de Părinţi LTNB

Atribuţiile comisiei:

 1. Elaborează Programul de dezvoltare;
 2. Desemnează la nivelul fiecărui compartiment un responsabil cu riscurile,
 3. Centralizează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor în Registrul de riscuri;
 4. Analizează şi prioritizează riscurile semnificative;
 5. Supune aprobării directorului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al unităţii şi asigură actualizarea sa.