Responsabil : ACHIM ADINA

Membri :         CICIS DAN -  reprezentant al sindicatului

                       ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU-  reprezentant consiliul profesoral

                       STĂNCESCU CONSTANȚA -  reprezentantă consiliul profesoral   

                       MARTI FABIAN-IONUȚ – reprezentant al elevilor

                       POPOVICI PAUL -  reprezentant al părinţilor

                       SĂRMAŞ IOAN SABIN -   reprezentant al Consiliului Local         

Persoana care asigură conducerea operativă a acestei comisii: director adjunct BERINDEIE DIANA MARIA

Atribuţiile comisiei:

 1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate
 2. de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10;
 3. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 4. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Preşedinte :  TEODORESCU IULIAN MARIUS – director adjunct

Membri :       MORARU MARINELA OFELIA – responsabil achiziţii

                     BRUCHENTAL CRINA – administrator

Atribuţiile comisiei:

 1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;
 3. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 4. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
 5. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 6. realizează achiziţiile directe;
 7. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

Responsabil:  TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct

Membri:          NOSSA VASILE – medic medicina muncii        

                        BRUCHENTAL CRINA

                        CICIOS DAN AUGUSTIN

                        MICU ADINA

                        MERZA ISTVAN

                        OARGĂ HOREA IOAN – reprezentant firmă protecţia muncii

Atribuţiile comisiei:

 1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în munca şi planul de prevenire şi protecţie;
 2. întocmeşte planul de prevenire şi protecţie;
 3. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de munca;
 4. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficiente;
 5. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
 6. analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
 7. propune măsuri de amenajare a locurilor de munca, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 8. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 9. realizează instructaje de protecţia muncii în Consiliul Profesoral şi în celelalte compartimente ale şcolii, verifică starea echipamentelor de protecţie, întocmeşte fişe de instructaj pentru toţi angajaţii, verifică periodic respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie;
 10. asigură crearea/ameliorarea condiţiilor de igiena muncii şi protecţie/prevenţie a întâmplărilor sau/şi efectelor nedorite care pun în pericol siguranţa şi securitatea personalului şcolii, încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 11. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de munca şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
 12. urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în munca, măsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari;
 13. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
 14. analizează cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
 15. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
 16. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral;
 17. dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în munca de către conducătorul unităţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în munca, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.