Coordonator:      GIURGIU ALEXANDRINA MARIA

Membri:               HOSSU OFELIA ANGELA

                             MUREŞAN MARIA EUGENIA

Atribuţiile comisiei:

  1. elaborează planul managerial anual al comisiei
  2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
  3. identifică nevoile de formare şi propune/iniţiază activităţi în şcoală sau în colaborare cu furnizorii de programe de formare (ISJ, CCD);
  4. colaborează cu instituţiile de învăţământ superior în vederea formării sau perfecţionării cadrelor didactice din şcoală;
  5. verifică dosarele de înscriere ale cadrelor didactice la perfecţionare prin grade didactice şi cursuri de formare şi păstrează evidenţa formării prin fișe individuale de formare continuă actualizate anual pentru fiecare cadru didactic încadrat (prin grade, cursuri, participări la simpozioane, comunicări ştiinţifice, masterate, doctorate etc.) pe care o prezintă semestrial în Consiliul de analiză la începutul fiecărui an şcolar, conducerii şcolii;;
  6. comunică ofertele de formare/perfecţionare anunţate prin şcoală sau ISJ/CCD, organizează şedinţe de diseminare a propunerilor de formare din şcoală sau a informaţiilor despre formare venite în şcoală;
  7. verifică încadrarea în termen a responsabilităţilor și implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
  8. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc;
  9. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
  10. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.