0. Consiliul de Administrație

PREŞEDINTELE CONSILIULUI:      ZAMFIR Marinela Violeta - director

                                    MEMBRI:      TEODORESCU Iulian Marius  - director adjunct

                                                          BERINDEIE Diana Maria  - director adjunct

                                                          BUDIŞAN Mirela Lucia – reprezentantul Consiliului Profesoral

                                                          TOMOIAGĂ Mirela Adelina - reprezentantul Consiliului Profesoral

                                                          MICU Aduna Cosmina - reprezentanta Consiliului Profesoral

                                                          POPOVICI Paul - reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

                                                          NICULESCU Cristina- reprezentantă a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

                                                          CÎRSTEA Ştefan - reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

                                                          BERINŢAN Dănuţ Ioan -reprezentant al Consiliului Local

                                                          MERA Mircea -  reprezentant al Consiliului Local

                                                          POPA  Loredana- reprezentantă a Consiliului Local

                                                          MĂDĂRAŞ Ştefania  -  reprezentanta  Primarului

                                                          MARTIN Fabian-Ionuț - reprezentanta Consiliului Elevilor

                                                          CICIOS DAN - lider sindical- cu statut de observator

1. Comisia pentru curriculum

Coordonator:   ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:            BERINDEIE DIANA MARIA

                          TEODORESCU IULIAN MARIUS

                          HAITONIC IOANA

                          IANCU SIMONA

                          TÂMBUC NICOLETA MARIA

                          HOSSU OFELIA ANGELA

                          COȚOP CARMEN

                          NICA HENOREL

                          CURTICIU ADRIAN VASILE

                          OPREA IOANA

                          MICU ADINA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. asigură consultarea si consilierea cadrelor didactice în domeniul curricular;
 3. asigură coerența dintre curriculumul național și necesitățile locale;
 4. monitorizează respectarea planurilor-cadru și a programelor școlare;
 5. stabilesc grupele de elevi pe baza opţiunilor elevilor şi acordul părinţilor;
 6. monitorizează funcţionarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extra-curriculare;
 7. asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu, a tezelor şi testelor unice, a tezelor şi a examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivit regulamentelor şi metodologiilor elaborate de M.E.N.;
 8. asigură aplicarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte evaluarea iniţială, de progres şi sumativă;
 9. colaborează cu instituţiile de profil din comunitate;
 10. coordonează activitatea de elaborare a ofertei curriculare a şcolii şi cea de ofertare a opţionalelor;
 11. realizează studii de impact şi eficienţă şi propune măsuri de ameliorare sau reglare a ofertei;
 12. realizează analiza de nevoi educative;
 13. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 14. asigură coordonarea dintre diferitele discipline și rezolvă tensiunile din domeniul curricular dintre profesori în interesul elevului și al școlii.

2. Comisia pentru monitorizare scim

Preşedinte:  TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct

Secretar:      SUCIU ANETA IOANA–  secretar şef

Membri:       BUDIŞAN MIRELA LUCIA– reprezentantul cadrelor didactice

                     GABOR MONICA– contabil şef

                     BRUCHENTAL CRINA – administrator de patrimoniu

                     NĂSĂUDEAN NICOLETA – bibliotecar

                     POPOVICI PAUL – preşedintele Asociaţiei de Părinţi LTNB

Atribuţiile comisiei:

 1. Elaborează Programul de dezvoltare;
 2. Desemnează la nivelul fiecărui compartiment un responsabil cu riscurile,
 3. Centralizează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor în Registrul de riscuri;
 4. Analizează şi prioritizează riscurile semnificative;
 5. Supune aprobării directorului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al unităţii şi asigură actualizarea sa.

3. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Responsabil : ACHIM ADINA

Membri :         CICIS DAN -  reprezentant al sindicatului

                       ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU-  reprezentant consiliul profesoral

                       STĂNCESCU CONSTANȚA -  reprezentantă consiliul profesoral   

                       MARTI FABIAN-IONUȚ – reprezentant al elevilor

                       POPOVICI PAUL -  reprezentant al părinţilor

                       SĂRMAŞ IOAN SABIN -   reprezentant al Consiliului Local         

Persoana care asigură conducerea operativă a acestei comisii: director adjunct BERINDEIE DIANA MARIA

Atribuţiile comisiei:

 1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate
 2. de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10;
 3. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 4. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

4. Comisia de adjudecare oferte pentru achiziţia directă

Preşedinte :  TEODORESCU IULIAN MARIUS – director adjunct

Membri :       MORARU MARINELA OFELIA – responsabil achiziţii

                     BRUCHENTAL CRINA – administrator

Atribuţiile comisiei:

 1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;
 3. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 4. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
 5. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 6. realizează achiziţiile directe;
 7. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

5. Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă

Responsabil:  TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct

Membri:          NOSSA VASILE – medic medicina muncii        

                        BRUCHENTAL CRINA

                        CICIOS DAN AUGUSTIN

                        MICU ADINA

                        MERZA ISTVAN

                        OARGĂ HOREA IOAN – reprezentant firmă protecţia muncii

Atribuţiile comisiei:

 1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în munca şi planul de prevenire şi protecţie;
 2. întocmeşte planul de prevenire şi protecţie;
 3. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de munca;
 4. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficiente;
 5. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
 6. analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
 7. propune măsuri de amenajare a locurilor de munca, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 8. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 9. realizează instructaje de protecţia muncii în Consiliul Profesoral şi în celelalte compartimente ale şcolii, verifică starea echipamentelor de protecţie, întocmeşte fişe de instructaj pentru toţi angajaţii, verifică periodic respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie;
 10. asigură crearea/ameliorarea condiţiilor de igiena muncii şi protecţie/prevenţie a întâmplărilor sau/şi efectelor nedorite care pun în pericol siguranţa şi securitatea personalului şcolii, încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 11. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de munca şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
 12. urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în munca, măsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari;
 13. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
 14. analizează cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
 15. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
 16. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral;
 17. dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în munca de către conducătorul unităţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în munca, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediu şcolar şi promovarea interculturalităţii

Responsabil:  BERINDEIE DIANA MARIA

Membri:          ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU

                        BUZDUGAN DĂNUŢ IOAN

                        CURTICIU ADRIAN VASILE

                        MUREŞAN EUGENIA

                        POPOVICI PAUL – reprezentantul părinţilor

                        MARTIN FABIAN-IONUŢ – reprezentantul elevilor

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează şi aplică planul operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar urmărind planul anexat Strategiei de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 2. monitorizează şi evaluează modul de aplicare a planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 3. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 4. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 5. sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină;
 6. monitorizează respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
 7. verifică prelucrarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern de către toţi diriginţii şi afişează, la loc vizibil, extrase din acestea;
 8. se întruneşte la solicitarea diriginţilor sau a conducerii şcolii, ori de câte ori este nevoie;
 9. colaborează cu Comisia diriginţilor în ameliorarea şi rezolvarea problemelor grave de indisciplină;
 10. aplică sancţiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar, iar în cazul abaterilor grave prezintă situaţia Consiliului profesoral care va decide sancţiunile conform Regulamentului  de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
 11. elaborează şi desfăşoară activităţi de informare, prevenire şi combatere a violenţei conform metodologiei din OMECT nr.1409/29.06.2007;
 12. colaborează cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă;
 13. iniţiază programe destinate părinţilor în scopul conştientizării, informării sau formării pe tema dificultăţilor de adaptare a copiilor la mediu şcolar;
 14. încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată.

7. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă

Coordonator:      GIURGIU ALEXANDRINA MARIA

Membri:               HOSSU OFELIA ANGELA

                             MUREŞAN MARIA EUGENIA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează planul managerial anual al comisiei
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. identifică nevoile de formare şi propune/iniţiază activităţi în şcoală sau în colaborare cu furnizorii de programe de formare (ISJ, CCD);
 4. colaborează cu instituţiile de învăţământ superior în vederea formării sau perfecţionării cadrelor didactice din şcoală;
 5. verifică dosarele de înscriere ale cadrelor didactice la perfecţionare prin grade didactice şi cursuri de formare şi păstrează evidenţa formării prin fișe individuale de formare continuă actualizate anual pentru fiecare cadru didactic încadrat (prin grade, cursuri, participări la simpozioane, comunicări ştiinţifice, masterate, doctorate etc.) pe care o prezintă semestrial în Consiliul de analiză la începutul fiecărui an şcolar, conducerii şcolii;;
 6. comunică ofertele de formare/perfecţionare anunţate prin şcoală sau ISJ/CCD, organizează şedinţe de diseminare a propunerilor de formare din şcoală sau a informaţiilor despre formare venite în şcoală;
 7. verifică încadrarea în termen a responsabilităţilor și implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 8. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc;
 9. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 10. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

8. Comisia de întocmire a orarului, a planificării serviciului pe şcoală şi a întocmirii şi verificării condicii de prezenţă

Responsabil : BERINDEIE DIANA MARIA– director adjunct

Membri :         CHEREȘ ADRIANA

                       SUCIU ANETA IOANA

                       IOBAGIU DANA EMILIA

9. Comisia de monitorizare a examenelor şcolare

Coordonator:   ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:           TEODORESCU IULIAN MARIUS

                        BERINDEIE DIANA MARIA

                        BUDIŞAN MIRELA LUCIA

                        HAITONIC IOANA

                        TÂMBUC NICOLETA MARIA

                        HOSSU OFELIA ANGELA

10. Comisia pentru manuale

Responsabil: ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:       NECIU LAURA

                    SCHEAU ADRIANA

                    VALEA MARIA MAGDALENA

                    MUREŞAN EUGENIA

                   

HOROBA LUMINIŢA

                   HAITONIC IOANA

                   IANCU SIMONA

                   TÂMBUC NICOLETA MARIA

                   COŢOP CARMEN

                   FĂLCUŞAN SIMONA CLAUDIA

                   VLAICA CLAUDIA MARIA

                   HOSSU OFELIA ANGELA

           PĂLĂCIAN FELICIA

                   NICA HENOREL

                   OPREA IOANA

                   FETEAN GHEORGHE

                  TEODORESCU IULIAN MARIUS

                  CICIOS DAN AUGUSTIN

          NICOLETA LIVIA NĂSĂUDEAN

                  BOCĂNEŢ CORNELIU

11. Comisia de organizare a concursurilor şi olimpiadelor

Responsabil: ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:      BERINDEIE DIANA MARIA

                   TEODORESCU IULIAN MARIUS

                   HAITONIC IOANA 

                   TOMOIAGĂ MIRELA

                   TÂMBUC NICOLETA

                   IANCU SIMONA

                   COŢOP CARMEN

                   VLAICA CLAUDIA MARIA

                   HOSSU OFELIA ANGELA

                   OPREA IOANA

                   CURTICIU ADRIAN VASILE

                   FETEAN GHEORGHE DAN

                   MICU ADINA

12. Comisia de acordare a burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 euro, altor drepturi băneşti acordate elevilor

Responsabil: BUDIŞAN MIRELA LUCIA – membru CA

Membri :    TÂMBUC NICOLETA MARIA

                   IOBAGIU DANA EMILIA

                   MORARU MARINELA OFELIA

                   NĂSĂUDEAN NICOLETA LIVIA

Atribuţiile comisiei:

 1. afişează la unitatea de învăţământ:
  • criterii generale, criterii specifice şi metodologia de acordare a burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro
  • lista actelor necesare pentru obţinerea burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro
  • termenul de depunere la secretariatul unităţii a documentelor necesare;
 1. preia de la secretariatul unităţii documentele depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali
 2. analizează actele respective şi în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse, rechizite, bani de liceu, 200 Euro, evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi fiind consemnată în proces-verbal;
 3. solicită Consiliului de Administraţie aprobarea acordării burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro conform procesului verbal;
 4. în termen de 3 zile de la data aprobării în Consiliul de Administraţie, Comisia afişează la loc vizibil:
  • lista nominală a burselor acordate de Consiliul de Administraţie,
  • termenul de contestaţie va fi comunicat la data afişării.

13. Comisia pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Responsabil: TEODORESCU IULIAN MARIUS

Membri:      ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU

                   CHEREŞ ADRIANA

                   ŞANDOR LILIANA ELENA

                   BRUCHENTAL CRINA

Atribuţiile comisiei:

 1. organizează colectarea selectivă a deşeurilor în unitate;
 2. se ocupă de predarea deşeurilor colectate selectiv în funcţie de ritmul de umplere a recipientelor;
 3. efectuează instruirea personalului responsabil cu efectuarea curăţeniei în ceea ce priveşte golirea recipientelor din clase, holuri, birouri şi cele de la intrare în containerele de depozitare din afara clădirilor;
 4. ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate selectiv în registrul de evidenţă întocmit conform modelului din Legea 132/2010.

14. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar

Responsabil: ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:       MICU ADINA

                    ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU

                    BUZDUGAN DĂNUŢ IOAN

                    IOBAGIU DANA EMILIA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină;
 4. se întruneşte la solicitarea diriginţilor sau a conducerii şcolii, ori de câte ori este nevoie;
 5. distribuie formulare de raportare a absenţelor, învăţătoarelor şi diriginţilor;
 6. centralizează şi raportează situaţia absenţelor la CJRAE
 7. monitorizează cazurile severe de absenteism şi propune soluţii de ameliorare;
 8. informează periodic sau în cazul unor situaţii grave conducerea liceului (Consiliul de administraţie), medicul, psihologul şi Consiliul reprezentativ al părinţi desprea situaţia absenteismului în şcoală;
 9. colaborează cu familiile elevilor care au un număr mai mare de absenţe;
 10. încadrează în termene responsabilităţile şi implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 11. întocmeşte planul de măsuri pentru prevenirea/gestionarea cazurilor de abandon şi risc de abandon şcolar;
 12. colectează datele despre fiecare caz de abandon şcolar şi risc de abandon şcolar;
 13. înaitează spre discuţie către C.P. si C.A. cazurile de abandon şi risc de abandon şcolar;
 14. întocmeşte un dosar cu documente justificative pentru măsurile luate de şcoală: procese-verbale, informări scrise ale parinţilor/reprezentanţilor legali, protocoale sau procese-verbale în urma sesizarii si conlucrarii cu Politia locala, Primaria (Serviciul de Asistenta Sociala). ONG-uri, Direcţia Generala de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului)

15. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii şi estetizarea spaţiilor şcolare

Responsabil: TEODORESCU IULIAN

         Membri:      BERINDEIE DIANA

                            MUREȘAN EUGENIA

                            CICIOS DAN

                            BUZDUGAN DĂNUȚ

                            BOCĂNEŢ CORNELIU – site-ul şcolii

                            BRUCHENTAL CRINA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează un plan de înfrumuseţare şi ecologizare a şcolii;
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. întocmeşte necesarul de materiale pentru amenajarea şcolii;
 4. stabileşte strategia de popularizare a şcolii în comunitate
 5. realizează un material de promovare a ofertei educaţionale;
 6. organizează, monitorizează diseminarea bunelor practici prin mediatizarea lor în mediul şcolar şi cel comunitar;
 7. organizează activităţi de educaţie ecologică;
 8. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral;
 9. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
 10. încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată.

16. Comisia pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu”

Coordonator:        TEODORESCU IULIAN MARIUS

        Membri:        NICA HENOREL

                            CICIOS DAN – reprezentantul sindicatului

                             POPOVICI PAUL – reprezentantul părinților

                            MARTIN FABIAN-IONUŢ – reprezentanta elevilor

Atribuţiile comisiei:

 1. analizează Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (OMENCȘ 5079/31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare);
 2. propune reglementări specifice unității de învățământ, în conformitate cu prevederile în vigoare;
 3. elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 4. propune proiectul regulamentului spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
 5. trimite Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia spre aprobare, prin hotărâre, consiliului de administraţie.

17. Comisia diriginţilor

Coordonator: ABRUDAN Ciprian Flaviu

         Membri:

CLASA

ÎNVĂŢĂTOARE / DIRIGINTE

P A

ACHIM ADINA

P B

IEREMIAȘ MARIA

P C

MARINCAŞ OLGA

P D

NECIU LAURA

P E

SANDOR LILIANA

I A

CHIFOR CRISTINA

I B

STAMATE FLORENTINA

I C

ONEȚ LAURA NATALIA

I D

SCHEAU ADRIANA

II A

GROZA ȘTEFANIA

II B

MAGHIAR CLAUDIA GABRIELA

II C

PETRE CLAUDIA IONELA

II D

VALEA MARIA-MAGDALENA

III A

ABRUDAN ANDREEA MONICA

III B

CHIRA EMOKE ECATERINA

III C

COMAN ANDREEA MARIA

III D

MICU ADINA COSMINA

III E

MUNCACIU DIANA CORINA

III F

MUREȘAN MARIA EUGENIA

III G

NICOLĂESCU NORINA

III H

PLOSCAR SIMONA

IV A

CRIŞAN CAMELIA

IV B

DUCAI LIANA

IV C

HOROBA LUMINIŢA

IV D

ROSTOGOL FLOAREA

IV E

SILOSI ANGELA

V A

KOVACS OANA

V B

GRĂBAN ANDREEA

V C

IANCU SIMONA

V D

BUDIȘAN MIRELA

V E

DOMȘA LOREDAN RAUL

V F

IVAN MĂDĂLINA

VI A

GILOAN SORINELA

VI B

IONESCU ANCUȚA

VI C

FETEAN GHEORGHE

VI D

NICA HENOREL

VII A

TOMOIAGĂ MIRELA

VII B

CURTICIU ADRIAN

VII C

GRIGORESCU GABRIEL

VII D

CICIOS DAN

VIII A

SIM RAMONA

VIII B

RARINCA GEORGETA

VIII C

HAITONIC IOANA

VIII D

BORZA EMILIA

VIII E

BUȘCĂ ANA-MARIA

IX MI 1

MORARU CĂLIN

IX MI 2

TÂMBUC NICOLETA

IX ST

VLAICA CLAUDIA

IX F

BERINDEIU NICOLAE

X MI

MUNTEAN MIHAELA

X ȘTI

STĂNCESCU CONSTANȚA

X ȘT2

MUREȘAN AURORA

X F

PĂLĂCIAN FELICIA

XI MI1

BINDEAN LAURA

XI MI2

CHEREȘ ADRIANA

XI ȘT

COȚOP CARMEN

XI F

RAD CIPRIAN

XII MI

OPREA IOANA

XII ȘTI

BUZDUGAN DĂNUȚ

XII ȘT2

BOCĂNEȚ CORNELIU

XII F

HOSSU OFELIA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. desfăşoară activitatea de orientare şi consiliere;
 4. elaborează instrumente de evaluare şi de notare;
 5. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
 6. organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
 7. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 8. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

18. Catedre şi comisii metodice la nivelul unităţii şcolare

 1. Comisia metodică a profesoarelor pentru învăţământ primar: 

Şeful comisiei clasele pregătitoare: NECIU LAURA

Membrii comisiei:                    ACHIM ADINA

IEREMIAŞ MARIA

                                                  MARINCAŞ OLGA                                             

                                                  ŞANDOR LILIANA

Şeful comisiei clasa I:              SCHEAU ADRIANA

     Membrii comisiei:              CHIFOR CRISTINA

        STAMATE FLORENTINA

        ONEŢ LAURA NATALIA

                                               

Şeful comisiei clasa a II-a:      VALEA A. MARIA-MAGDALENA

     Membrii comisiei:              GROZA Ş. ŞTEFANIA

        MAGHIAR V. CLAUDIA GABRIELA

                                                 PETRE I. CLAUDIA IONELA

                                               

Şeful comisiei clasa a III-a :    MUREŞAN H. MARIA EUGENIA

Membrii comisiei:                   ABRUDAN AL. ANDREEA MONICA

       CHIRA Z. EMOKE-ECATERINA

                                                COMAN D. ANDREEA-MARIA

                                                MICU T. ADINA-COSMINA                   

                                                MUNCACIU V. DIANA-CORINA

                                                NICOLĂESCU NORINA CEZARINA

                                                PLOSCAR SIMONA

                                                                                                           

Şeful comisiei clasa a IV-a:     HOROBA LUMINIŢA

           Membrii comisiei:         CRIŞAN CAMELIA

                                                  DUCAI N. LIANA ANA

                                                  ROSTOGOL N. FLOAREA

                                                  SILOSI I. ANGELA DELIA

 

 Catedra de limba şi literatura română:

    Şeful catedrei:                    HAITONIC I. IOANA MONICA

      Membrii catedrei:             BERINDEIU I. NICOLAE

               BORZA M. EMILIA CRISTINA

                                                IONESCU I. ANCUŢA

                                                MUREŞAN A. AURORA

                                                SIM G. RAMONA RODICA

                                                TOMOIAGĂ T. MIRELA ADELINA

      POPESCU D. CRISTINA DANIELA

                                                AVRAM A. STELA ANGELA

 1. Catedra de limbi moderne:

     Şeful catedrei:                    IANCU S. SIMONA

     Membrii catedrei:              ALEXANDRESCU M. CRISTINA

                                                BERINDEIE G. DIANA-MARIA

                                                BINDEAN A. LAURA CRISTINA

      BUŞCĂ I. ANA-MARIA

      IVAN I. MĂDĂLINA

                                                RARINCA V. GEORGETA

      BÂZU ANA-MARIA

     BODIŞ OANA

     ONEŢ I. ILEANA

                                              MORARU F. CĂLIN MARCEL

                                              GILOAN D. SORINELA DELIA

                                                NEDELCU A. BOGDANA-CRISTINA-LAURA

 1. Catedra de matematică:

     Şeful catedrei:                    TÂMBUC A. NICOLETA MARIA

Membrii catedrei:                   DIACONESCU  GH. ADINA ANCA

       KOVACS G. TEODORA OANA

                                                PĂRĂIAN I. ADELA STELIANA

                                                SITARU E. EMIL

                                                SITARU T. CORINA

      DOMŞA RAUL LOREDAN

      GALEA SORIN

                                               

 1. Comisia metodică ştiinţe

          Şeful catedrei:                    COŢOP CARMEN

           Membrii catedrei:              BOCĂNEŢ V. CORNELIU

             CHIFOR I. IOSIF DORU

                                                       FĂLCUŞAN E. SIMONA CLAUDIA

                                                      MATYAS V. KAROLY

                                                     ZAMFIR D. MARINELA VIOLETA

                                                     VLAICA I. CLAUDIA MARIA

                                                     GRIGORE MARIA

                                                     CHIOREAN CRISTINA

                                                     PRICOP BIANCA

                                                    BOTA P. MARIA MONICA

                                                   KEREKEŞ D. ADELHAIDA

                                               

 1. Comisia metodică de istorie, geografie, socio-umane

          Şeful comisiei:               HOSSU I. OFELIA ANGELA

          Membrii comisiei:          GIURGIU A. MARIA ALEXANDRINA

                                          ABRUDAN CIPRIAN

        OLARU MIHAI

                                                  RAD P. CIPRIAN

                                                 STĂNCESCU N. CONSTANŢA

                                                 MUREŞAN A. DIANA-LAURA

                                                 PĂLĂCIAN I. FELICIA

                                                CSEGEZI MARIANA

      OPREA – SOMTELECAN LIGIA-ALINA

      GOIA BRÂNDUŞA DELIA

                                                ARION HADRIAN VIRGIL

 1. Comisia metodică de religie, arte

         Şeful catedrei:               NICA G. HENOREL

         Membrii catedrei:         BUZDUGAN D. DĂNUŢ-IOAN

                                                LAZĂR I. VASILE

                                                PORUMB GEORGE

                                                TUŞA A. ADRIANA

                                                HOMONE I. ALEXANDRA IOANA

                                                TEODORESCU P. IULIAN MARIUS

                                                CICIOS C. DAN AUGUSTIN

                                               

 1. Catedra de educaţie fizică şi sport:

          Şeful catedrei:              CURTICIU M. ADRIAN VASILE

          Membrii catedrei:         CUBLEŞAN A. MONICA ANGELA

       GRIGORESCU D. GABRIEL CĂTĂLIN

                                                FETEAN G. GHEORGHE DAN

      GRĂBAN ANDREEA

      HODÂRLAN SERGIU

 1. Comisia de tehnologii

          Şeful catedrei:               OPREA IOANA GABRIELA

          Membrii catedrei:        

                                                BOCĂNEŢ V. CORNELIU

                                                BUDIŞAN I. MIRELA-LUCIA

                                                MUNTEAN V. MIHAELA CRISTINA

                                                CHEREŞ ADRIANA

                                                POPIŢĂ D. CONSTANTIN


 

19.Coordonator de proiecte şi programe educative

RAD CIPRIAN

Art.2. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții:

 1. a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală;
 2. b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei;
 3. c) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în

conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale, în urma consultării părinților și a elevilor.

 1. d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și

prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, de promovare a sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, de educație rutieră, de protecție civilă;

 1. e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației;
 2. f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs;
 3. g) prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
 4. h) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;
 5. i) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
 6. j) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;
 7. k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ;
 8. l) îndrumă, controlează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală;
 9. m) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional.

Art. 3 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și

extrașcolare conține:

 1. a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;
 2. b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
 3. c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare;
 4. d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
 5. e) programe educative de prevenție și intervenție;
 6. f) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor;
 7. g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;
 8. h) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
 9. i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic,

transmise de inspectoratul  școlar și Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice, privind activitatea educativă extrașcolară.