Responsabil: BUDIŞAN MIRELA LUCIA – membru CA

Membri :    TÂMBUC NICOLETA MARIA

                   IOBAGIU DANA EMILIA

                   MORARU MARINELA OFELIA

                   NĂSĂUDEAN NICOLETA LIVIA

Atribuţiile comisiei:

 1. afişează la unitatea de învăţământ:
  • criterii generale, criterii specifice şi metodologia de acordare a burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro
  • lista actelor necesare pentru obţinerea burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro
  • termenul de depunere la secretariatul unităţii a documentelor necesare;
 1. preia de la secretariatul unităţii documentele depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali
 2. analizează actele respective şi în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse, rechizite, bani de liceu, 200 Euro, evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi fiind consemnată în proces-verbal;
 3. solicită Consiliului de Administraţie aprobarea acordării burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro conform procesului verbal;
 4. în termen de 3 zile de la data aprobării în Consiliul de Administraţie, Comisia afişează la loc vizibil:
  • lista nominală a burselor acordate de Consiliul de Administraţie,
  • termenul de contestaţie va fi comunicat la data afişării.

Responsabil: TEODORESCU IULIAN MARIUS

Membri:      ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU

                   CHEREŞ ADRIANA

                   ŞANDOR LILIANA ELENA

                   BRUCHENTAL CRINA

Atribuţiile comisiei:

 1. organizează colectarea selectivă a deşeurilor în unitate;
 2. se ocupă de predarea deşeurilor colectate selectiv în funcţie de ritmul de umplere a recipientelor;
 3. efectuează instruirea personalului responsabil cu efectuarea curăţeniei în ceea ce priveşte golirea recipientelor din clase, holuri, birouri şi cele de la intrare în containerele de depozitare din afara clădirilor;
 4. ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate selectiv în registrul de evidenţă întocmit conform modelului din Legea 132/2010.

Responsabil: ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:       MICU ADINA

                    ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU

                    BUZDUGAN DĂNUŢ IOAN

                    IOBAGIU DANA EMILIA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină;
 4. se întruneşte la solicitarea diriginţilor sau a conducerii şcolii, ori de câte ori este nevoie;
 5. distribuie formulare de raportare a absenţelor, învăţătoarelor şi diriginţilor;
 6. centralizează şi raportează situaţia absenţelor la CJRAE
 7. monitorizează cazurile severe de absenteism şi propune soluţii de ameliorare;
 8. informează periodic sau în cazul unor situaţii grave conducerea liceului (Consiliul de administraţie), medicul, psihologul şi Consiliul reprezentativ al părinţi desprea situaţia absenteismului în şcoală;
 9. colaborează cu familiile elevilor care au un număr mai mare de absenţe;
 10. încadrează în termene responsabilităţile şi implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 11. întocmeşte planul de măsuri pentru prevenirea/gestionarea cazurilor de abandon şi risc de abandon şcolar;
 12. colectează datele despre fiecare caz de abandon şcolar şi risc de abandon şcolar;
 13. înaitează spre discuţie către C.P. si C.A. cazurile de abandon şi risc de abandon şcolar;
 14. întocmeşte un dosar cu documente justificative pentru măsurile luate de şcoală: procese-verbale, informări scrise ale parinţilor/reprezentanţilor legali, protocoale sau procese-verbale în urma sesizarii si conlucrarii cu Politia locala, Primaria (Serviciul de Asistenta Sociala). ONG-uri, Direcţia Generala de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului)