Responsabil:  BERINDEIE DIANA MARIA

Membri:          ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU

                        BUZDUGAN DĂNUŢ IOAN

                        CURTICIU ADRIAN VASILE

                        MUREŞAN EUGENIA

                        POPOVICI PAUL – reprezentantul părinţilor

                        MARTIN FABIAN-IONUŢ – reprezentantul elevilor

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează şi aplică planul operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar urmărind planul anexat Strategiei de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 2. monitorizează şi evaluează modul de aplicare a planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 3. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 4. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 5. sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină;
 6. monitorizează respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
 7. verifică prelucrarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern de către toţi diriginţii şi afişează, la loc vizibil, extrase din acestea;
 8. se întruneşte la solicitarea diriginţilor sau a conducerii şcolii, ori de câte ori este nevoie;
 9. colaborează cu Comisia diriginţilor în ameliorarea şi rezolvarea problemelor grave de indisciplină;
 10. aplică sancţiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar, iar în cazul abaterilor grave prezintă situaţia Consiliului profesoral care va decide sancţiunile conform Regulamentului  de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
 11. elaborează şi desfăşoară activităţi de informare, prevenire şi combatere a violenţei conform metodologiei din OMECT nr.1409/29.06.2007;
 12. colaborează cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă;
 13. iniţiază programe destinate părinţilor în scopul conştientizării, informării sau formării pe tema dificultăţilor de adaptare a copiilor la mediu şcolar;
 14. încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată.

Coordonator:      GIURGIU ALEXANDRINA MARIA

Membri:               HOSSU OFELIA ANGELA

                             MUREŞAN MARIA EUGENIA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează planul managerial anual al comisiei
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. identifică nevoile de formare şi propune/iniţiază activităţi în şcoală sau în colaborare cu furnizorii de programe de formare (ISJ, CCD);
 4. colaborează cu instituţiile de învăţământ superior în vederea formării sau perfecţionării cadrelor didactice din şcoală;
 5. verifică dosarele de înscriere ale cadrelor didactice la perfecţionare prin grade didactice şi cursuri de formare şi păstrează evidenţa formării prin fișe individuale de formare continuă actualizate anual pentru fiecare cadru didactic încadrat (prin grade, cursuri, participări la simpozioane, comunicări ştiinţifice, masterate, doctorate etc.) pe care o prezintă semestrial în Consiliul de analiză la începutul fiecărui an şcolar, conducerii şcolii;;
 6. comunică ofertele de formare/perfecţionare anunţate prin şcoală sau ISJ/CCD, organizează şedinţe de diseminare a propunerilor de formare din şcoală sau a informaţiilor despre formare venite în şcoală;
 7. verifică încadrarea în termen a responsabilităţilor și implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 8. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc;
 9. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 10. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

Responsabil : BERINDEIE DIANA MARIA– director adjunct

Membri :         CHEREȘ ADRIANA

                       SUCIU ANETA IOANA

                       IOBAGIU DANA EMILIA