1. Comisia metodică a profesoarelor pentru învăţământ primar: 

Şeful comisiei clasele pregătitoare: NECIU LAURA

Membrii comisiei:                    ACHIM ADINA

IEREMIAŞ MARIA

                                                  MARINCAŞ OLGA                                             

                                                  ŞANDOR LILIANA

Şeful comisiei clasa I:              SCHEAU ADRIANA

     Membrii comisiei:              CHIFOR CRISTINA

        STAMATE FLORENTINA

        ONEŢ LAURA NATALIA

                                               

Şeful comisiei clasa a II-a:      VALEA A. MARIA-MAGDALENA

     Membrii comisiei:              GROZA Ş. ŞTEFANIA

        MAGHIAR V. CLAUDIA GABRIELA

                                                 PETRE I. CLAUDIA IONELA

                                               

Şeful comisiei clasa a III-a :    MUREŞAN H. MARIA EUGENIA

Membrii comisiei:                   ABRUDAN AL. ANDREEA MONICA

       CHIRA Z. EMOKE-ECATERINA

                                                COMAN D. ANDREEA-MARIA

                                                MICU T. ADINA-COSMINA                   

                                                MUNCACIU V. DIANA-CORINA

                                                NICOLĂESCU NORINA CEZARINA

                                                PLOSCAR SIMONA

                                                                                                           

Şeful comisiei clasa a IV-a:     HOROBA LUMINIŢA

           Membrii comisiei:         CRIŞAN CAMELIA

                                                  DUCAI N. LIANA ANA

                                                  ROSTOGOL N. FLOAREA

                                                  SILOSI I. ANGELA DELIA

 

 Catedra de limba şi literatura română:

    Şeful catedrei:                    HAITONIC I. IOANA MONICA

      Membrii catedrei:             BERINDEIU I. NICOLAE

               BORZA M. EMILIA CRISTINA

                                                IONESCU I. ANCUŢA

                                                MUREŞAN A. AURORA

                                                SIM G. RAMONA RODICA

                                                TOMOIAGĂ T. MIRELA ADELINA

      POPESCU D. CRISTINA DANIELA

                                                AVRAM A. STELA ANGELA

 1. Catedra de limbi moderne:

     Şeful catedrei:                    IANCU S. SIMONA

     Membrii catedrei:              ALEXANDRESCU M. CRISTINA

                                                BERINDEIE G. DIANA-MARIA

                                                BINDEAN A. LAURA CRISTINA

      BUŞCĂ I. ANA-MARIA

      IVAN I. MĂDĂLINA

                                                RARINCA V. GEORGETA

      BÂZU ANA-MARIA

     BODIŞ OANA

     ONEŢ I. ILEANA

                                              MORARU F. CĂLIN MARCEL

                                              GILOAN D. SORINELA DELIA

                                                NEDELCU A. BOGDANA-CRISTINA-LAURA

 1. Catedra de matematică:

     Şeful catedrei:                    TÂMBUC A. NICOLETA MARIA

Membrii catedrei:                   DIACONESCU  GH. ADINA ANCA

       KOVACS G. TEODORA OANA

                                                PĂRĂIAN I. ADELA STELIANA

                                                SITARU E. EMIL

                                                SITARU T. CORINA

      DOMŞA RAUL LOREDAN

      GALEA SORIN

                                               

 1. Comisia metodică ştiinţe

          Şeful catedrei:                    COŢOP CARMEN

           Membrii catedrei:              BOCĂNEŢ V. CORNELIU

             CHIFOR I. IOSIF DORU

                                                       FĂLCUŞAN E. SIMONA CLAUDIA

                                                      MATYAS V. KAROLY

                                                     ZAMFIR D. MARINELA VIOLETA

                                                     VLAICA I. CLAUDIA MARIA

                                                     GRIGORE MARIA

                                                     CHIOREAN CRISTINA

                                                     PRICOP BIANCA

                                                    BOTA P. MARIA MONICA

                                                   KEREKEŞ D. ADELHAIDA

                                               

 1. Comisia metodică de istorie, geografie, socio-umane

          Şeful comisiei:               HOSSU I. OFELIA ANGELA

          Membrii comisiei:          GIURGIU A. MARIA ALEXANDRINA

                                          ABRUDAN CIPRIAN

        OLARU MIHAI

                                                  RAD P. CIPRIAN

                                                 STĂNCESCU N. CONSTANŢA

                                                 MUREŞAN A. DIANA-LAURA

                                                 PĂLĂCIAN I. FELICIA

                                                CSEGEZI MARIANA

      OPREA – SOMTELECAN LIGIA-ALINA

      GOIA BRÂNDUŞA DELIA

                                                ARION HADRIAN VIRGIL

 1. Comisia metodică de religie, arte

         Şeful catedrei:               NICA G. HENOREL

         Membrii catedrei:         BUZDUGAN D. DĂNUŢ-IOAN

                                                LAZĂR I. VASILE

                                                PORUMB GEORGE

                                                TUŞA A. ADRIANA

                                                HOMONE I. ALEXANDRA IOANA

                                                TEODORESCU P. IULIAN MARIUS

                                                CICIOS C. DAN AUGUSTIN

                                               

 1. Catedra de educaţie fizică şi sport:

          Şeful catedrei:              CURTICIU M. ADRIAN VASILE

          Membrii catedrei:         CUBLEŞAN A. MONICA ANGELA

       GRIGORESCU D. GABRIEL CĂTĂLIN

                                                FETEAN G. GHEORGHE DAN

      GRĂBAN ANDREEA

      HODÂRLAN SERGIU

 1. Comisia de tehnologii

          Şeful catedrei:               OPREA IOANA GABRIELA

          Membrii catedrei:        

                                                BOCĂNEŢ V. CORNELIU

                                                BUDIŞAN I. MIRELA-LUCIA

                                                MUNTEAN V. MIHAELA CRISTINA

                                                CHEREŞ ADRIANA

                                                POPIŢĂ D. CONSTANTIN


 

RAD CIPRIAN

Art.2. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții:

 1. a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală;
 2. b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei;
 3. c) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în

conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale, în urma consultării părinților și a elevilor.

 1. d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și

prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, de promovare a sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, de educație rutieră, de protecție civilă;

 1. e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației;
 2. f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs;
 3. g) prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
 4. h) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;
 5. i) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
 6. j) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;
 7. k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ;
 8. l) îndrumă, controlează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală;
 9. m) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional.

Art. 3 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și

extrașcolare conține:

 1. a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;
 2. b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
 3. c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare;
 4. d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
 5. e) programe educative de prevenție și intervenție;
 6. f) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor;
 7. g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;
 8. h) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
 9. i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic,

transmise de inspectoratul  școlar și Ministerul Educației şi Cercetării Ştiinţifice, privind activitatea educativă extrașcolară.

Coordonator:       MICU ADINA

Membri:               POPOVICI PAUL

            CICIOS DAN

Atribuţiile comisiei:

Elaborează Codul de Conduită Etică al Liceului Teoretic “N. Bălcescu” în conformitate cu Codul de Conduită Etică (Ordinul 4831/04.10.2018), Legea 477/2004 – Codul de Conduită a Personalului din Instituțiile Publice și având în vedere:

 • statuarea regulilor de comportament și a unor relații corecte între personalul școlii și elevi,
 • interzicerea oricărui tip de discriminare (bazată pe sex, religie, origine, naţionalitate, rasă etc.),
 • interzicerea propagandei cu caracter politic, a promovării unor doctrine sau idei cu caracter rasist, xenofob, naţionalist, fascist, comunist, a prozelitismului religios,
 • interzicerea atacurilor personale, ale afirmaţiilor defăimătoare la adresa membrilor  instituției, ale încercărilor de rezolvare prin mass media a conflictelor sau a nemulţumirilor personale, înainte de demersurile de rezolvare a lor în cadrul instituției,
 • cazurile de plagiat,
 • primirea unor foloase necuvenite
 • transparența informațională.