Coordonator:   ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:            BERINDEIE DIANA MARIA

                          TEODORESCU IULIAN MARIUS

                          HAITONIC IOANA

                          IANCU SIMONA

                          TÂMBUC NICOLETA MARIA

                          HOSSU OFELIA ANGELA

                          COȚOP CARMEN

                          NICA HENOREL

                          CURTICIU ADRIAN VASILE

                          OPREA IOANA

                          MICU ADINA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. asigură consultarea si consilierea cadrelor didactice în domeniul curricular;
 3. asigură coerența dintre curriculumul național și necesitățile locale;
 4. monitorizează respectarea planurilor-cadru și a programelor școlare;
 5. stabilesc grupele de elevi pe baza opţiunilor elevilor şi acordul părinţilor;
 6. monitorizează funcţionarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extra-curriculare;
 7. asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu, a tezelor şi testelor unice, a tezelor şi a examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivit regulamentelor şi metodologiilor elaborate de M.E.N.;
 8. asigură aplicarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte evaluarea iniţială, de progres şi sumativă;
 9. colaborează cu instituţiile de profil din comunitate;
 10. coordonează activitatea de elaborare a ofertei curriculare a şcolii şi cea de ofertare a opţionalelor;
 11. realizează studii de impact şi eficienţă şi propune măsuri de ameliorare sau reglare a ofertei;
 12. realizează analiza de nevoi educative;
 13. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 14. asigură coordonarea dintre diferitele discipline și rezolvă tensiunile din domeniul curricular dintre profesori în interesul elevului și al școlii.